Co trzeba wiedzieć wybierając Ośrodek Adopcyjny? Jakie są opinie na ich temat?

Realizacją procedury adopcyjnej w Polsce zajmują się Ośrodki Adopcyjne rozmieszczone we wszystkich 16 województwach. W ich wyborze pomoże Ci nasza⏩ Aplikacja „Ośrodki Adopcyjne”, która powstała w oparciu o rozbudowane opinie i oceny ponad 650 osób. Bazuje na ich doświadczeniach, czasem bardzo trudnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem Ośrodki Adopcyjne w Polsce to podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie adopcji, weryfikację i przygotowanie kandydatów oraz za kwalifikację dzieci do przysposobienia i za znalezienie dla nich „najlepszych” rodziców. Dlatego osoby pragnące adoptować dziecko w Polsce powinny skierować swoje piersze kroki do wybranego przez siebie Ośrodka Adopcyjnego, a nie domu dziecka (jak niektóre rodziny myślą).

Rozmieszczenie Ośrodków Adopcyjnych na obszarze kraju nie jest równomierne. Są regiony w Polsce, gdzie występuje szczególne zagęszczenie ośrodków adopcyjnych, np. w województwie śląskim i mazowieckim. Są też i takie, gdzie kandydaci nie mają żadnego wyboru, ponieważ w ich województwie działa zaledwie 1 ośrodek. Przykładem będzie tu województwo podkarpackie i świętokrzyskie.  

Spis treści:

Wybór Ośrodka Adopcyjnego – co z rejonizacją?  Czy możemy przejść procedurę w placówce położonej w innym województwie?

Na szczęście zgodnie z prawem nie obowiązuje rejonizacji, co oznacza, że osoby pragnące adoptować dziecko mogą wybrać dowolny Ośrodek Adopcyjny na terenie całego kraju. Jednakże teoria odbiega od praktyki. Ośrodki Adopcyjne w pierwszej kolejności przyjmują kandydatów ze swojego województwa. Wnioski z prośbą o przyjęcie do procedury w przypadku osób spoza regionu rozpatrywane są indywidualnie i zdarza się, że placówki te oceniając realne możliwości swoje i kandydatów nie podejmują się współpracy. Wynika to najczęściej ze zbyt dużej odległości osób starających się o adopcję dziecka od ośrodka adopcyjnego.  

Reasumując największe szanse na przyjęcie do procedury adopcyjnej w danym Ośrodku Adopcyjnym mają kandydaci z tego samego województwa.

Utrudnienia wynikające z dużej odległości

Pracownicy OA zobligowani są do odbycia podczas całej procedury kilku wizyt w miejscu zamieszkania kandydatów. Ponadto sami kandydaci zobowiązani są do udziału w trwającym przez kilka miesięcy kursie adopcyjnym oraz w indywidualnych spotkaniach z pracownikami OA. Cotygodniowe dojazdy i pokonywanie w jedną stronę 200, czy nawet 300 kilometrów stanowi duże utrudnienie.

Wybierając OA spoza regionu musimy liczyć się również z otrzymaniem propozycji przyjęcia dziecka z danego województwa. A to będzie się wiązać z kolejnymi dojazdami. Budowanie więzi z dzieckiem i umożliwienie mu bezpiecznego przejścia z placówki czy z rodziny zastępczej wymaga czasu i regularnych odwiedzin. Trzeba więc być na to gotowym. Warto na koniec zaznaczyć, że przystąpienie do procedury kandydatów z odległych regionów Polski jest możliwe i są OA otwarte na takie rozwiązania, ale nie wszystkie.  

Zadania Ośrodków Adopcyjnych w Polsce w 2024 r. i opinie o nich

Ośrodki Adopcyjne pośredniczą pomiędzy potencjalnymi rodzicami adopcyjnymi oraz dzieckiem oddanym do adopcji. Do ich obowiązków należy poprawne przeprowadzenie skomplikowanej procedury adopcyjnej.

Placówki te dokonują dwojakiego rodzaju kwalifikacji. Z jednej strony kwalifikują dziecko z uregulowaną sytuacją prawną, (tj. gdy jego rodzice biologiczni zrzekli się praw rodzicielskich lub decyzją sądu zostali ich pozbawieni). Z drugiej strony OA kwalifikują przyszłych kandydatów na rodziców adopcyjnych, organizując dla nich specjalny kurs przygotowujący do opieki nad dzieckiem z traumą.  

Do głównych zadań Ośrodków Adopcyjnych w Polsce należą zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2023.0.1426) nastepujace działania:

- prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne oraz przeprowadzanie ich diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, udzielanie informacji na temat kryteriów i warunków adopcji, poszczególnych etapów procedury oraz obciążeń zdrowotnych i problemów dzieci osieroconych,

– ocena predyspozycji i możliwości kandydatów na rodziców adopcyjnych, zakończona przyznaniem kwalifikacji na rodziców adopcyjnych lub też jej odmową,

- wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej, a także pomoc psychologiczna i prawna w przypadku podjęcia decyzji o oddaniu dziecka do adopcji,

– diagnoza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną i ich kwalifikacja do przysposobienia, ocena stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnych w nowej rodzinie,

- przygotowanie diagnoz zdrowia i listy indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji,

– dobór kandydatów na rodziców adopcyjnych do konkretnego dziecka, zgodnie z zasadą, że to rodziny są dobierane do dziecka i jego potrzeb, a nie odwrotnie,

- wsparcie po adopcji rodzin, które przysposobiły dziecko.

Przegląd Ośrodków Adopcyjnych według województw – opinie, oceny i doświadczenia kandydatów i rodzin adopcyjnych

Ośrodki Adopcyjne w województwie mazowieckim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Na Mazowszu występują zarówno placówki publiczne, jak też i niepubliczne prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Do publicznych należy: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie. Placówka ta jest odpowiedzialna za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji, a także za prowadzeniem Centralnego Banku Danych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  Jednocześnie Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie jest zobligowany do kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej. Nie ma natomiast uprawnień do przeprowadzania procedur adopcji zagranicznej.

Oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego  – Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce i Płock

Placówka ta posiada 6 oddziałów (filii) na terenie całego województwa mazowieckiego. Są to Oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w: Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Płocku.  

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne w województwie mazowieckim

W samej Warszawie funkcjonują dwie tego typu placówki: Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 5. KOA jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do przeprowadzania obok adopcji krajowej również adopcji międzynarodowej (zagranicznej).

Drugi niepubliczny Ośrodek Adopcyjny działający w Warszawie, przy ulicy Kredytowej 1a/13, należy do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i posiada wieloletnie tradycje. Przez długi czas miał również uprawnienia do przeprowadzania adopcji zagranicznej. Obecnie takich uprawnień już nie posiada.

Trzeci niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w województwie mazowieckim to Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy. ul. ul. Kościelnej 3.

Wszystkie OA niepubliczne na Mazowszu świadczą usługi bezpłatnie. Finansowane są z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Ośrodki Adopcyjne w województwie małopolskim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Tu również kandydaci na rodziców adopcyjnych mają wybór. W Małopolsce w 2024 r. funkcjonuje łącznie 7 OA. Są to zarówno placówki typu publicznego, jak też i niepubliczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Publiczne OA w województwie małopolskim

Do publicznych należy: Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Krakowie Aleja Pokoju 2 A. Placówka ta jest odpowiedzialna za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Oddziały Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego  – Tarnów i Nowy Sącz

Placówka ta posiada 2 oddziały (filie) na terenie całego województwa małopolskiego. Są to Oddziały Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w: Tarnowie i Nowym Sączu.

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne w województwie małopolskim

W samym Krakowie funkcjonują trzy tego typu placówki: Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, przy ul. Lenartowicza 14.

Drugi niepubliczny OA działający w stolicy Małopolski, przy ulicy Rajskiej 10 w Krakowie to Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to placówka katolicka, która realizuje swoje działania przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera.

Placówka posiada wieloletnie tradycje. Jako jedna z nielicznych w Polsce organizuje szkolenia dla osób pragnących przysposobić dziecko, w pięciu dwudniowych (weekendowych) sesjach szkoleniowych na terenie Filii Ośrodka Adopcyjnego i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Żmiącej.  Placówka kładzie nacisk na zajęcia praktyczne dla uczestników kursu. Odbywają się one na terenie placówek w Żmiącej lub w innych zastępczych formach opieki.

Trzeci niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w województwie małopolskim to Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”, os. Zielone 1 w Krakowie

Czwarty niepubliczny OA na terenie Małopolski działa przy ul. Rynek 9 w Tarnowie. Jest filią krakowskiego Oddziału Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wszystkie OA niepubliczne w Małopolsce świadczą usługi bezpłatnie. Finansowane są z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Małopolskiego.

Ośrodki Adopcyjne w województwie podkarpackim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Na Podkarpaciu znajduje się tylko jeden Ośrodek Adopcyjny. Jest on zlokalizowany w Rzeszowie. Kandydaci na rodziców adopcyjnych nie mają więc możliwości wyboru placówki. W przypadku niespełnienia kryteriów szczegółowych, ustalonych przez pracowników Ośrodka lub dyskwalifikacji, mogą próbować starać się o przyjęcie do procedury w OA z innych województw (zwłaszcza ościennnych). Nie zawsze jednak to się udaje.

Publiczne OA w województwie podkarpackim

W województwie podkapackim funkcjonuje tylko jeden podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie adopcji. Ośrodek Adopcyjny działa przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie i jest to placówka publiczna. Został utworzony przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Placówka odpowiada na prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

W województwie podkarpackim nie ma żadnego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez podmioty niepubliczne.

Ośrodki Adopcyjne w województwie podlaskim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Na Podlasiu znajdują się zaledwie dwa Ośrodki Adopcyjne. Wybór więc jest niewielki. Są to placówki typu publicznego.

Publiczne OA w województwie podlaskim

Kluczową rolę na Podlasiu odgrywa Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku, zlokalizowany przy ul. Kombatantów 7. Podmiot ten został utworzony przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Placówka odpowiada na prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

W województwie podlaskim funkcjonuje jeszcze jeden podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie adopcji. Ośrodek Adopcyjny w Łomży. Działa przy Al. Legionów 27 i stanowi filię (oddział) Ośrodka Adopcyjnego w Białymstoku. Podmiot ten umiejscowiony jest w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
W województwie podlaskim nie ma żadnego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez podmioty niepubliczne.

Ośrodki Adopcyjne w województwie pomorskim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Występują tu zaledwie 2 podmioty uprawnione do przeprowadzania adopcji. Są to zarówno placówka publiczna, jak też i niepubliczna prowadzona przez organizację pozarządową. Obie zlokalizowane w Gdańsku. Kandydaci na rodziców adopcyjnych mają więc wybór, choć niewielki.

Publiczne OA w województwie pomorskim

Do publicznych OA należy: Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Znajduje się on przy ul. Hallera 14. Jest odpowiedzialny za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne w województwie pomorskim

Obok placówki publicznej w Gdańsku występuje również placówka niepubliczna – Ośrodek Adopcyjny
Fundacji „Dla Rodziny”
. Ma on siedzibę przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18 A/2. Podmiot ten świadczy usługi bezpłatne. Finansowany jest z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Kolejnym przykładem regionu w Polsce, gdzie znajduje się tylko jeden Ośrodek Adopcyjny jest województwo świętokrzyskie. Jest on zlokalizowany w Kielcach. Kandydaci na rodziców adopcyjnych nie mają więc możliwości wyboru placówki. W przypadku niespełnienia kryteriów szczegółowych, ustalonych przez pracowników Ośrodka lub dyskwalifikacji, mogą próbować starać się o przyjęcie do procedury w OA z innych województw (zwłaszcza ościennnych). Nie zawsze jednak to się udaje.

Publiczny OA w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje tylko jeden podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie adopcji. Ośrodek Adopcyjny działa przy ul. IX Wieków Kielc 4 w Kielcach i jest to placówka publiczna, która odpowiada na prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

W województwie świętokrzyskim nie ma żadnego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez podmioty niepubliczne.

Występują tu 3 podmioty uprawnione do przeprowadzania adopcji i są to wyłącznie placówki publiczne, zlokalizowane w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Kandydaci na rodziców adopcyjnych mają więc wybór, choć niewielki.

Publiczne OA w województwie warmińsko-mazurskim

Do publicznych OA należy: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. Znajduje się on przy ul. Żołnierska 11 c i jest odpowiedzialny za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

Ośrodki Adopcyjne w województwie warmińsko-mazurskimFilie

Placówka publiczna w Olsztynie posiada dwie filie. Pierwsza to Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Elblągu, mająca siedzibę przy ul. Hetmańskiej 31. Drugi podmiot to Warmińsko – Mazurski
Ośrodek Adopcyjny Filia w Ełku
, który znajduje się przy ul. Słowackiego 15a.

W województwie warmińsko-mazurskim nie ma żadnego Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez podmioty niepubliczne.

Ośrodki Adopcyjne w województwie wielkopolskim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Tu również kandydaci na rodziców adopcyjnych mają wybór, gdyż w Wielkopolsce w 2024 r. funkcjonuje łącznie 6 OA, a są to zarówno placówki typu publicznego, jak też i niepubliczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Publiczne OA w województwie wielkopolskim

Do publicznych należy: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu, działający przy ul. Nowowiejskiego 11. Placówka ta jest odpowiedzialna za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Oddziały Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego  – Leszno i Piła

Placówka ta posiada 2 oddziały (filie) na terenie całego województwa wielkopolskiego i są to Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie przy ulicy ul. Jana Pawła II 12 oraz Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile przy ul. Drygasa 29.

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne w województwie wielkopolskim

W samym Poznaniu funkcjonuje jeszcze jeden OA, a jest nim Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”, zlokalizowany przy ul. Kosińskiego 27, który jest to placówką katolicką.

Ponadto w Wielkopolsce są jeszcze dwa niepubliczne OA, z czego pierwszy to Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu przy ul. Skalmierzycka 10. Drugi to Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, działający przy ul. Noskowskiego 1A.

Wszystkie OA niepubliczne w Wielkopolsce świadczą usługi bezpłatnie i są finansowane są z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Ośrodki Adopcyjne w województwie zachodniopomorskim – opinie dostępne w Aplikacji „Ośrodki Adopcyjne”

Występują tu zarówno placówki publiczne, jak też i niepubliczne prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Do publicznych należy: Ośrodek Adopcyjny przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie, który jest odpowiedzialny za prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych Dzieci zakwalifikowanych do adopcji.

Drugi podmiot realizujący w województwie zachodniopomorskim zadania adopcyjne to Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszaliniektóry działa przy ulicy Monte Cassino 2.

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne w województwie zachodniopomorskim

W samym Szczecinie funkcjonuje jedna tego typu placówka: Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przy ul. Mickiewicza 3. Podmiot ten świadczy usługi bezpłatnie. Finansowane są z dotacji celowej, którą przekazuje Wojewoda Zachodniopomorski.