REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Narodziny miłości”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.narodziny-milosci.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Aleksandrę Gromelską, redaktor naczelną „Child Adoption”, 51-164 Wrocław, ul. Łąka Mazurska 13/6 (zwaną dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym”).
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.narodziny-milosci.pl , e-mail: sklep@narodziny-milosci.pl .
 4. Każda osoba zamierzająca dokonać zakupów w Sklepie powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Musi być też posiadaczem aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis „Child Adoption” („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL http://www.narodziny-milosci.pl .

§ 2. Szczegółowe informacje

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet treści cyfrowych – ebooków (zwanych dalej: „Produktem”).
 2. Osoba odpłatnie nabywająca Produkt zwana jest dalej „Kupującym” lub „Usługobiorcą”.
 3. Operatorem Płatności dokonywanych za Produkt jest serwis Stripe, znajdujący się pod adresem URL https://stripe.com/ z siedzibą: Stripe Payments Europe, Limited, The One Building 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2 Co. Dublin Ireland.
 4. Twórcą i Administratorem Produktów jest Aleksandra Gromelska.
 5. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu konieczny jest: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).
 7. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Sprzedającemu przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, która umożliwi konserwację serwera oraz oprogramowania Sklepu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i to w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu i realizacją usługi, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail child.adopcja@gmail.com (w reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub realizacją Usługi).
 11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Klient otrzyma informację zwrotną o ich rozstrzygnięciu na adres e-mail (na który składał reklamację).
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do limitowania w każdym miesiącu ilości sprzedawanych Produktów.

§ 3. Zasady dokonywania zakupu Produktów ze Sklepu

 1. Na stronach internetowych Sklepu podawane są informacje o Produktach, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do informacji tych należą: opis produktu, jego cechy, cena brutto oraz sposób i termin zapłaty.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami w złotych polskich, zawierającymi VAT.
 3. Aby dokonać zakupu konieczna jest rejestracja w sklepie przez Kupującego, podczas której podaje on swoje imię, nazwisko i adres e-mail.
 4. Następnie Kupujący musi podjąć kolejne kroki:
  a. dodać Produkt lub Produkty do koszyka, np. klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  b. po skompletowaniu zamówienia, na stronie koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” i wybrać sposób płatności oraz zaakceptować Regulamin,
  c. W dalszej kolejności – kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, po którym następuje przeniesienie Kupującego na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrany Produkt lub wybrane Produkty.
  d. W przypadku produktu elektronicznego Klient wyraża wolę związania umową dostarczenia treści cyfrowych poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  e. Po skutecznym dokonaniu płatności następuje przeniesienie Kupującego na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych między Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą.
 5. Po przyjęciu zamówienia i dokonaniu wpłaty przez Kupującego Sklep zobowiązuje się do dostarczenia linku do pobrania zakupionego Produktu lub kodu dostępu do Produktu. Dostawa w tym przypadku nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 6. Każdy Rejestrujący się i/lub Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji, związanych z przebiegiem transakcji.
 7. Inne informacje dotyczące działania Serwisu oraz informacje handlowe o nowych produktach Serwisu i o aktualnych promocjach, przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Dostępne w Sklepie Produkty stanowią własność Twórcy (Sprzedającego). Są one chronione odpowiednimi przepisami prawa autorskiego (tj. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Sprzedający poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Twórcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.
 4. Sprzedający udziela Kupującemu niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania zakupionego Produktu tylko dla własnych potrzeb (na użytek niekomercyjny) bez prawa do: powielania, modyfikowania lub rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych, niż ich przeznaczenie.
 5. Twórca zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w odniesieniu do znajdujących się w ofercie Sklepu Produktów.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu Produkty elektroniczne w Sklepie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 5 Dane osobowe i pliki Cookies

Wykorzystanie plików Cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie (tj. z dniem 18.09.2020 r.).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz zmiany ceny Produktów. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta (będącego Konsumentem) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, powołanych w celu ochrony konsumentów, a także Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Akceptuję